Miljöpolicy

För oss är det självklart med en verksamhet som genom­syras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

Renax ABs miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Renax AB s miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.

 • Förebyggande av förorening

  Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga förorening.

 • Miljökunnig personal

  Det är ledningens ambition att varje medarbetare ska känna ansvar och verka för att skapa en grund till ett förebyggande miljöarbete, och att det leder till ständig förbättring. Alla anställda uppmanas och uppmuntras till att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet, vilket bidrar till att miljöpåverkan minskar.

  Fortbildning i miljöfrågor och därtill hörande lagar och förordningar sker kontinuerligt.

 • Tjänster/Produkter anpassade för miljön

  Vi ska sträva efter att ha tillräcklig kompetens för att vid varje tillfälle kunna föreslå de mest miljö¬anpassade lösningarna inom de områden våra tjänster efterfrågas. Våra kunder ska kunna känna sig trygga i förviss¬ningen om att vi fortlöpande utvecklar våra tjänster/produkter så att de står i samklang med samhällets olika miljömål och följer gällande miljölagstiftning.

  Tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisa¬tionen berörs av samt att miljökrav ställs på leverantörer och produkter utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detalj¬erande miljömål och förbättra miljöprestandan.

 • Miljövänliga lokaler och arbetsplatser

  Renax AB ska se till att kundens krav på god miljö blir tillgodosedda, gällande såväl den yttre miljön som inomhusmiljön och arbetsmiljön. Vi har miljöanpassat våra kontorsrutiner och vi ska kontinuerligt hushålla med resurser och energi.

 • Principer

  En grundläggande princip för miljöarbetet är utbytesprincipen, som inne¬bär att sämre teknik och miljö¬farliga ämnen kontinuerligt byts ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen.

  Ytterligare en princip för miljöarbetet är försiktighetsprincipen, som syftar till att undvika verksamheter med stora potentiella risker. En verksamhet som står i strid med kretsloppsprincipen kan därför tas bort utan att det behöver finnas fullständiga bevis för att den är farlig.

 • Leverantörsurval

  Våra tjänster/produkter och vårt agerande mot våra kunder och leverantörer ska visa vårt miljötänkande. Renax AB s leverantörsbedömning ska präglas av vår miljöpolicy och våra miljömål och ligga till grund för att ställa högre miljökrav på leverantörerna och deras produkter

 • Miljömål

  Våra miljömål är:

  • Miljöarbetet ska integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut. Tydliga riktlinjer och rutiner ska tas fram för att skapa förutsättningar för att samtliga medarbetare ska kunna ta miljöhänsyn i sina beslut. Vi ska vara ett föredöme och i möjligaste mån använda oss av miljöanpassade produkter.
  • Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, ska tas med i bedömningen av produkternas miljöegenskaper. Detta kan t.ex. gälla val av transportmedel, fall där man byter ut transport mot videokonferenser, pappersbesparingar genom användandet av elektronisk post etc.
  • Nyttjandet av ändliga resurser ska ske med sparsamhet och med ansvar för kommande generationer. Nyttjandet av förnyelsebara resurser ska ske inom ramen för en uthållig produktionsförmåga.
  • All avfallshantering ska ske så att utsläpp till luft och vatten minimeras – med avseende på mängd och miljöfarlighet.
  • Alla anställda ska i tjänst utnyttja kollektivtrafik i den mån det är möjligt. Personal ska uppmuntras att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till och från arbetet, mellan företagets kontor och till och från kunder.
  • Där så är möjligt, ska vi använda miljömärkt utrustning och material.
  • Vi ska minska användningen av förbruknings/kontorsmaterial och eftersträva att reparera och återanvända i största möjliga utsträckning.
  • Vi ska kontinuerligt sträva efter att minska vår energiförbrukning på samtliga våra arbetsplatser.
  • Vi ska tillgodose uppdragsgivares, myndigheters och allmänhetens krav avseende miljöfrågor.

  Renax AB Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.

  Ytterst ansvarig för vårt miljöarbete är företagets styrelse/ledning.